Ang Bata at Oso

 
 

Ngayon ay kaarawan ng batang lalake.

Today is boy’s birthday.


Binigyan ang bata ng nanay ng oso para sa kaarawan niya.

Boy got a bear from mommy for his birthday.


Magkasama lagi ang bata at ang oso…

Boy and bear do everything together…


Magkasama silang maglaro sa parke,

They play at the park together,


magkasama silang kumain,

they eat together,


at magkasama silang magbasa.

and they read together.


Isang araw gumising ang bata at wala si oso.

One day boy woke up and bear was gone.


Tumingin siya sa ilalim ng kanyang kama.

He looked under his bed.


Tumingin siya sa loob ng kanyang aparador.

He looked inside his closet.


Tumingin siya sa kusina.

He looked in the kitchen.


Tumingin siya sa banyo.

He looked in the bathroom.


Tapos, nagtanong siya sa kanyang ina, “Nakita po ba ninyo ang oso ko?”

Then, the boy asked his mommy, “Have you seen my bear?”


Sabi ng nanay, “Pinaliguan ko si oso at ngayon, malinis na siya at parang bago.  Ngayon ikaw naman ang paliliguan ko.”

Mommy said, “I gave bear a bath and now he is clean and good as new, now it is your turn to get a bath from me.”


Pinaliguan ni nanay ang bata.

Mommy gave boy a bath.


Pagkatapos, pinatulog si oso at ang bata ng nanay,  “Tulog na kayo.”

Then, she tucked bear and boy into bed and said, “Goodnight.”

Home Page

 

ni Francesca Salac