Ang Ebolusyon ng Pananamit at Moda ng Pilipinas

 

Importante ba ang pananamit at estilo?  “Oo” ang maikling sagot.  Nagteyorya ang mga sosyolohista na sina Kant, Georg Simmel at Jukka Gronow tungkol sa halaga ng moda.  Sa kanyang artikulong “Taste and Function: the Social Value of Fashion and Style,”  Isinulat ni Grono na ang moda ay “socially acceptable and secure way to distinguish oneself from others and, at the same time, it satisfies the individual’s need for social adaptation and imitation…”  Sa aking opinyon, ang moda ay ang pagmumuni-muni ng mga halagahing kultural sa isang tiyak na oras, at habang  nagbabago ang mga halagahin, nagbabago rin ang moda.  Masasabi natin ito sa estilong Pilipino, lalo na sa Barong Tagalog, ang PANLALAKING pambansang kasuotan ng Pilipinas. 


Para sa akin, ang Barong Tagalog ang pinakamalaganap na kumakatawan ng Pilipinong pananamit.  Noong bata ako, alam ko ito sa malinaw na pantaas na makikita sa bawat tindahan ng damit na Pilipino sa Vermont Street sa Los Angeles.  Ngayon, binabaha ako ng iba’t-ibang impormasyon ukol sa tungkuling sosyal at kasaysayan ng Barong, na isinuot ito noong PANAHON NG kolonisasyon ng mga Kastila at nang hindi puwedeng itago ng nagsusuot ang mga armas.  Gayunman, pagkatapos  ng paghahanap ko kamakailan sa Wikipedia, nalaman ko na pinagtatalunan ang sinasabing ito, kasi meron nang Barong sa mga siglo bago pa dumating ang mga Kastila.  Ang totoo ay nagbago ang Barong sa paGDARAAN ng mga siglo dahil sa  pakikipag-UGNAY sa ibang mga tao, at ito ang NAGING pambansang  KASUOTAN ng Pilipinas nGaYON. 


Gayon pa man, kung tinitingnan ko aNG KontemporaryOng modang Pilipino at Fil-Am, hindi ko nakikita ang anumang bakas NG KATANYAGAN ng Barong Tagalog.  Novelty outfit ito, ang Barong ay isang DAMIT na isinuSUot sa sayaw nA Maria CLARA, sa kasal, at sa MGA OKASYONG Pilipinyana.  ito’y isang relic, ISang representasyon ng lumang tradisyon.  Kung tinitingnan ko ang stylebible.ph o ang pinakahuling line ng Bench, indistinguishable ito sa Amerikanong damit.  Para sa mga Fil-Am NA tulad ko, maliwanag ang kawalan ng mga impluwensya ng estilo at damit ng pilipino. 


Bakit importante ito?  tulad ng nabanggit ko sa simula, may malaking pagsasangkot ang moda at estilo sa mga impluwensya at inter-aksyon na kultural.  Sa AKING interbyu KAY Zherra Manilay, sinabi niya kung paano humihIkayat ang moda ng US SA moda ng Pilipinas at ibang bansa.   Sa akin, malinaw na ito ay BUnga NG kolonisasyon—walang makikitang tanda ng ating kultura sa ating mga pananamit. 


buti na lang, dumadami Ang interes SA kulturang Pilipino ng mga NAGDIDISENYO NG DAMIT  sa Pilipinas at US.  Gumawa ANG Bench ng koleksyong “Pinoy Lab,” na nagtatampok ng mga imahe tulad ng arkipelago, tulad ng NAsa bantog na itim na polo.  Sa US, NAGPAPALAWAK ang mga kompanyang “Know Your Roots” at “Pinoy Apparel” ng kamalayan tungkol sa Pilipinong identidad.  Gayon pa man, walang mga tradisyonal na sangkap YATA tulad ng Barong  sa kultural na paglakas sa moda.  Hindi ako nababahala.  Dahil sa  LUSAW at kONTEKSTUWAL NA kalikasan ng moda at kultura  SA PANGKALAHATAN, nakikita ko ang pagsasama ng mga tradisyonal at kontemporaryo bilang pinaka-natural na MAGAGANAP  sa kasalukuyang mga pangyayari upang magpanday ng kanilang sariling natatanging pagkakakilanlan. Tinutubos ng mga manlilikha NG DAMIT Ang kanilang katutubong kultura sa pinakamahusay na paraan na KANILANG NALALAMAN.


Are clothing and style important?  The short answer is “yes.”  Sociologists such as Kant, Georg Simmel and Jukka Gronow have theorized about the value of fashion and style.  In his article “Taste and Function: the Social Value of Fashion and Style,” Gronow writes that fashion “is a socially acceptable and secure way to distinguish oneself from others and, at the same time, it satisfies the individual’s need for social adaptation and imitation…” In my opinion, fashion is a reflection of cultural values at a certain time, and as those values change, so does the fashion.  This is applicable to Filipino fashion, particularly the Barong Tagalog, the MEN’S national costume of the Philippines.


For me, the Barong Tagalog has always been the most prevalent representation of Filipino fashion.  When I was younger I knew it as the clear shirt in every Filipino clothing shop on Vermont Street in Los Angeles.  More recently, I’ve been inundated with various pieces of information about the social function and history of the Barong, namely that it was worn during Spanish colonization so that weapons could not be CONCEALED under clothing.  However, after a recent search on Wikipedia, I found out that this claim has been disputed, since the Barong has been around for centuries before the arrival of the Spaniards.  What is true is that the Barong has evolved over the centuries with interactions with other peoples, and it has now become the national attire of the Philippines. 


Yet, when I look at contemporary Filipino and Fil-Am fashion, I see no vestige of the prominence of the Barong Tagalog.  It has been reduced to a novelty outfit, something you wear if you are dancing Maria Clara or at a wedding or during FILIPINIana. OCCASSIONS.  It has become a relic, a representation of old traditions.  When I go to stylebible.ph or look at the latest Bench line, the clothing is indistinguishable from anything you would see in the US.  For Fil-Ams like myself, the absence of Filipino influences in style of clothing is quite apparent. 


Why is this important?  As mentioned at the beginning, fashion and style has great implications on cultural influences and interactions.  In my interview with Zherra MANILAY, she mentioned how fashion in the Philippines and other countries is greatly influenced by American culture.  To me, this is colonization at its most explicit—there are no signs of our native culture in what we wear. 


Fortunately, there has been an increasing interest in Filipino culture among fashion designers in both the Philippines and in the US.  Bench has launched a line called “Pinoy Lab,” which features images like the PHILIPPINE archipelago, such as the one featured in the increasingly prominent black polo.  In US, brands like “Know Your Roots”  and “Pinoy Apparel” are raising awareness about Filipino identity.  Yet, it seems like traditional outfits like the Barong have not been part of this cultural revival in fashion.  I am not really alarmed by this.  Considering the fluid and contextual quality of fashion and culture in general, I see the incorporation of the traditional and the contemporary as the most natural course of action given the current circumstances in order to forge their own unique identity.  These designers are reclaiming their native culture in the best way they see fit. 

 
 

ni Joaquin Suaverdez

< NaunaInterbyu.htmlInterbyu.htmlshapeimage_1_link_0
Susunod >Ang_Paborito_Kong_Damit/Ang_Paborito_Kong_Damit.htmlAng_Paborito_Kong_Damit/Ang_Paborito_Kong_Damit.htmlshapeimage_2_link_0